Arcade Fight Game Factory - Các nhà sản xuất, cung cấp trò chơi Arcade Fight ở Trung Quốc