Các bộ phận của Nhà máy Máy - Bộ phận của các Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Máy móc Trung Quốc